Jak wygląda odzyskiwanie vat od zakupów?

Jednym z głównych podatków pośrednich w Polsce jest VAT, czyli podatek od towarów i usług. Jego konstrukcja polega na tym, że na każdym etapie obrotu, oprócz ostatecznego zakupu przez konsumenta, podatnikowi VAT, czyli przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od podatku należnego. Należy zatem wyjaśnić terminy podatku należnego, naliczonego, a także w jaki sposób i w jakim terminie możliwe jest odzyskiwanie VAT od zakupów.

Podatek od towaru i usług dzieli się na dwie kategorie. Pierwsza z nich to podatek należny, czyli podatek z tytułu sprzedaży. Z kolei podatek naliczony to podatek z tytułu zakupu towarów i usług. W przypadku, gdy podatek należny jest niższy od naliczonego, podatnik musi zapłacić różnicę w terminie, w którym rozlicza się z organem podatkowym i składa plik JPK_V7, czyli maksymalnie do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Natomiast w przypadku, gdy podatek naliczony VAT jest wyższy od podatku należnego, istnieją dwie możliwości ubiegania się o zwrot. Pierwszy z nich to przeniesienie kwoty nadwyżki na następny okres rozliczeniowy. W momencie, gdy w następnym okresie rozliczeniowym, podatek należny przekraczałby podatek naliczony, nadwyżka z poprzedniego okresu pomniejszałaby zobowiązane podatkowe.
Drugim sposobem jest zadeklarowanie chęci uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.
Pamiętać należy, iż jako podatek naliczony zadeklarować można wyłącznie zakupy bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności.

Według ustawy istnieją trzy terminy zwrotu nadwyżki podatku. Terminem podstawowym jest 60 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. W tym przypadku nie jest istotny rodzaj dokonywanych zakupów, a więc czy są to towary handlowe czy środki trwałe. Ponadto z terminu tego skorzystać mogą podatnicy świadczący usługi lub dostawę towarów poza terytorium kraju. W przypadku wątpliwości związanych z zasadnością zwrotu, organ podatkowy może przedłużyć termin dokonania zwrotu i przeprowadzić postępowanie podatkowe.
Drugim terminem jest termin przedłużony, czyli 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Stosowany on jest w przypadku, gdy podatnik w okresie rozliczeniowym nie wykaże żadnej sprzedaży, a jedynie nabycie towarów lub usług.
Terminem skróconym jest 25 dni od dnia złożenia deklaracji. Podatnik może starać się o zwrot na rachunek bankowy w tym terminie, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w ustawie.

Podsumowując, podatnicy VAT mogą ubiegać się o odzyskanie VAT od zakupów związanych z prowadzoną działalnością pod warunkiem spełnienia kryteriów ustawowych. Pamiętać należy, że obowiązkiem podatnika jest rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, dokumentujących wszystkie transakcje.